صفحه اصليارسال نظرات | اخبار  |    English  |   

 Sazmuseum.ir

درباره موزه
درباره استاد مسعود
سازهاي موجود در موزه
سازها
رديف
آهنگسازان
نمونه موسيقي
گالري عكس
موسيقي مقامي
مراكز موسيقي كشور

?? IC??I ??E?? (۱٢۸٠U ۱٣۶۹)
I? E??C? ?E??I OI. ??C??I? EC? ? A????C? ? ????I E?CIC? E?I. C?CE?IO: ???C? ??C???C?? ( ??E ?C?)? A?C??????? ( I? ?C?) ? I???O IC? ( ?? ?C?) E?I?I. C? I???O IC? EE???? ??C ???E ( I???O IC? E? E?E??? OC??IC?O ?IC? EE???? ??C ?? ICI). OC??IC?O ???C????? ?????? ???? ????? ? C??C??? ??C?? E?I?I. ?? IC??I ????E?C? E??C?? EC ?C??? CE?C???? ?EC? ????E?? ??C??? CE?C??? ??????? ??? ? CI?E I?C??C?? C??C ??I? ?? C? A? ?C ???CE? ??? ????I C?E. ??E?? IC? ?? IC??I I? ???? ?EC I?  ?CI?? EC? ?? ??CIE. C? ?I?? ?????? C??C?? ?C  I? ???? ??U ? COC?? ?????? C??C? I? ?CI?? ?E? ??I? C?E. ???? ?C? E??C?? EC ???C????? ????? ?E? ??I? C?E. C? E?CI?C?I?? E??? A??? ?C? C? ??U ??? ?C ??E?C? ?C? E?I.


 

????C ???? ??? ( ...  ۱٣٠٠U)
I? E?I??C? E??O I? C?EC? ????? E? I??C A?I. ?I?O? C?ECIO E?I ? C? I??? C?CE?IO ?? E?C? ????C ECEC ?C ?C? E?I. ????C I?C??I? E???? ? I?C??I? ?I?? ?????? C??C?? E?I. ????C ???? ?C?? EC ??? C?E? O??C?? ( EC?) ? ??E?? ?? IC??I ( EC?) ?E? ??I? C?E.


 

??C?? ??I? (۱٢۸۵- ۴/۱/۱٣٢۶)
I? C???C? E? I??C A?I. ??C?? ??C??I? ?? E?I. C?CE?IO ????C? C???C?? ? ?C?E C?IC??? E?I?I. C? OC??IC?O ?? E?C? ???? ?C??? ? ??? ??C?? ?C ?C? E?I. ???? C? E? ???C? CI?E I?C??C?? ? ?????? ?? ???? E???C?? ?? IC?I ? ??? ?? ???? E? ???C? ???C?? ?????( ??EO E?I) ? ?? EC? IC?I.


 


 

?C??? ???I?? (۱٣٠۹)
I? E??C? ?E??I OI. ?C??? ?IE? A????C? ? ?????E ?????C? EC?EI ? ?C?CE? E?I. ?I?O ??? IC? ( ??? ECEC) E?I. C?CE?IO ECU?? EC?? ??O?? C?E?C?? ?????? ????? ? ??? C??? IC??? E?I?I. C? ?????? ?C I? ?I??? ?????? ????? A??IE. ?????? E? E????? ??E ? ??I A?I?? ???? (OO ?C?) E???? ??I. C? I? ?C? ??C? ? ???I ? ??? ? ?? I? ?CI?? ?OU?? E? ?C? OI. ?? ?ECE?C? : E?????C? ?????? E? ?EC? C?EC??C?? ? ????? ?? ?C?E?E?? C???E? ?C EI?C??? ? ?C?O?C?? ? C???E?C???? ?C ??EO? ??I? C?E. C? ?? C???? ??E? C???E? ???????  E??C? C?E.


 

O??C? ?CU?? (۱٣٢۸)
I? ???C?OC? E? I??C A?I. C? ??I?? ? ??? ?U? ?I?O? A???O ?C? C???? ?????? ? A?C? ?C ??C ???E. ?? C? A? E?E E???? ?????? E????I AEC? ??OE?C? ?????? ?C ?CI ???E. C?CE?IO I? A?C? ?EC?E E?I?I C?: ?EIC??? I?C??? ????I ?????? ???I ??C O???C?? ?EIC???? ????? ? ???? ??C??. ?CU?? ?C? ?? EC? ?C ??? ??I C?? C??CI ??C ???E: C??I ?ECI?? ????I EC?EIO? ??C? ??C????? ? ????I ?CO??. ?CU?? I? ??I ?C? ??OE? ????E ?C? E??C?? ?C I? C??C? ? IC?? C? C??C? C??C ??I? C?E. ?????? ?? E?C? C? C??C?C? C? I? ???? ?C??O ?C? E?I ?? C? AEC? ?C?I?C? ?????? C??C? ??E?I. O??C????? CE? ???? ????CI?? ???EC? CE? ???I ??C I???O?? ?CI?C? I??E C? ?C?E?? ??O? ??C?? C? E?CI? CE? ???I ??C ????? ?C?? E?C? C? ????? ?O?CE?C? ?... C? AEC? E???E? ?CU?? I? ??OE? ??E?I. ?? C???? EC ???? ??I? O??? C? A?C? I? ?? COC?? ? ??E?O C?? ??? C? A?C? C?E? ? I? C?? ?C? ????E ?C? E??C?? C??C ??I? ?? ????E EC ???? ?C??C??C ?C ?? E?C? ?C? E?I.


 Copyright
© 1999-2003 Web Development Group - All rights reserved.